Vnitřní oznamovací systém (VOS)

V souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice") zavedla Střední odborná škola Bruntál, příspěvková organizace, Krnovská 998/9, 792 01 Bruntál vnitřní oznamovací systém jako soubor postupů a nástrojů, které slouží k přijímání oznámení o protiprávním jednání, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

Příslušná osoba ke komunikaci: Květa Drápalová

Obsah a způsob podání oznámení

1. Obsahem oznámení je zejména:

a) jméno, příjmení, datum narození a kontaktní údaje oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele

b) shrnutí podstaty a obsahové stránky oznámení, včetně identifikace osob, vůči kterým je oznámení směřováno, je-li jejich totožnost známa.

2. Oznámení lze příslušné osobě podat následujícími způsoby:

a) ústně v budově Střední odborné školy, Bruntál, příspěvkové organizace na adrese Krnovská 998/9, 792 01 Bruntál, a to po dohodě s příslušnou osobou v pořadí uvedeném v této směrnici. O ústním podání bude vyhotoven písemný zápis, případně bude po dohodě a se souhlasem oznamovatele zvolen jiný způsob zaznamenání podaného oznámení;

b) písemně na sekretariátu Střední odborné školy, Bruntál, příspěvkové organizace. Takto podané oznámení musí být v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem „WHISTLEBLOWING – NEOTVÍRAT“;

c) telefonicky na telefonní lince: 554 295 242
provozní doba telefonní linky:
pondělí–pátek 7:00 – 15:00 hod.

d) elektronicky na e-mailové adrese vos@sosbruntal.cz

Vnitřní oznamovací systém je u Střední odborné školy, Bruntál, příspěvkové organizace zaveden od 1. 8. 2023.

PARTNEŘI

sosbruntal@sosbruntal.cz
www.sosbruntal.cz